Algemene voorwaarden de Wijntherapeut v.o.f.

Definities

Verkoper: De Wijntherapeut v.o.f, gevestigd aan de Mariënhoef 8, 3851 ST te Ermelo
(tevens correspondentie- en bezoekadres)

Kamer van Koophandel nummer: 08103148
BTW identificatienummer: NL820693054B01
E-mailadres: [email protected]
Telefoon: 0341 55 64 09

Koper: Iedere (rechts-)persoon, die via de webshop van De Wijntherapeut v.o.f aangeboden producten koopt/bestelt, dan wel de via de webshop gedane aanbiedingen accepteert.
Overeenkomst: De koopovereenkomst op afstand aangegaan tussen Koper en Verkoper.
Voorwaarden: De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden van De Wijntherapeut v.o.f.
Website: Homepage en webshop van De Wijntherapeut v.o.f (www.dewijntherapeut.nl).
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Voorwaarden zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten op afstand van Verkoper.
1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in de Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Verkoper worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.
1.3 Van het in de Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Voordat de Overeenkomst gesloten kan worden, dient Koper uitdrukkelijk akkoord te gaan met de Voorwaarden. De tekst van de Voorwaarden zal op de Website worden gepubliceerd op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de Voorwaarden kosteloos aan de consument worden toegezonden.

Artikel 2. Aanbiedingen en Overeenkomst
2.1 Het aanbod op de Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Verkoper streeft naar een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend in de zin dat Verkoper bijvoorbeeld niet aan zijn aanbiedingen kan worden gehouden indien de Koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat (zoals bijvoorbeeld publicatie- en/of drukfouten). Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod bindt de Verkoper dan ook niet.
Verkoper heeft de mogelijkheid om de weergave, vergissing of verschrijving te herstellen, zonder dat daar aansprakelijkheid voor hem uit voortvloeit.
2.2 Nadat een aanbieding is verlopen kunnen daaraan geen rechten meer worden ontleend.
2.3 Met het doen van een bestelling geeft Koper aan dat hij het aanbod aanvaardt. Een overeenkomst komt slechts tot stand na onverwijlde bevestiging van de bestelling door Verkoper. Deze bevestiging zal via de elektronische weg worden kenbaar gemaakt. Zolang de Koper deze bevestiging door Verkoper niet heeft ontvangen is hij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
2.4 De op de Website aangeduide oogstjaartallen bij de producten kunnen afwijken. Verkoper streeft ernaar deze oogstjaartallen zo actueel mogelijk te houden. De oogstjaartallen kunnen derhalve zonder aankondiging veranderen na uitputting van de voorraad en aanvoer van een nieuw oogstjaar.
2.5 Aangezien Verkoper producten verkoopt die in relatief kleinere hoeveelheden worden geproduceerd, kan het voorkomen dat een besteld product niet op voorraad is of niet meer leverbaar is. In dat geval zal Verkoper Koper hiervan onverwijld in kennis stellen. Koper heeft dan het recht om de bestelling te annuleren of een andere bestelling te plaatsen.
2.6 Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Dit kan bijvoorbeeld voor komen indien de Verkoper van mening is dat het niet verantwoord is om een Overeenkomst aan te gaan. Verkoper zal in dergelijke gevallen een motivatie geven van zijn beslissing.
2.7 Verkoper zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen. Door een bestelling te plaatsen, verklaart Koper dat hij ten minste de genoemde en vereiste leeftijd heeft.

Artikel 3. Prijzen
3.1 De prijzen van de producten op de Website zijn in euro's vermeld, inclusief BTW, en exclusief handelings- en bezorgkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of expliciet overeengekomen.
3.2 Verkoper is, naar eigen inzicht en bevindingen, gerechtigd om prijzen met betrekking tot de aangeboden producten te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.3 De prijzen zoals vermeld op de website van Verkoper, worden gehanteerd onder voorbehoud van kennelijke fouten of vergissingen aan de zijde van Verkoper, zoals typefouten. Verkoper heeft het recht om de Koper, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten. In het geval van een prijsfout heeft de Koper het recht de bestelling te annuleren en is dientengevolge een eventuele Overeenkomst niet tot stand gekomen.

Artikel 4. Levering
4.1 Verkoper streeft ernaar binnen 3 werkdagen, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, de bestelde producten te leveren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van bestellingen van producten.
4.2 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Verkoper het bedrag dat Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4.3 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn in het kader van het genoemde in dit lid voor rekening van de Verkoper.
4.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Koper bij de Verkoper, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
4.5 Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade voortvloeiend uit een verkeerde adresopgave door Koper. Mocht Verkoper in dergelijke gevallen extra kosten maken om alsnog aan het juiste adres te leveren, heeft hij de mogelijkheid om deze kosten te verhalen op Koper.
4.6 Bestellingen vanaf € 90,00 worden Franco geleverd op het aangegeven adres van de Koper. Er geldt voor de Koper een bijdrage aan de bezorgkosten van € 9,50 per (aflever-)adres, bij bestellingen van een bedrag minder dan € 90,00.
De bezorgkosten gelden voor alle (aflever-)adressen in Nederland, uitgezonderd die op de Waddeneilanden. Voor de Waddeneilanden en het buitenland gelden andere tarieven.
4.7 Voor bestellingen in het kader van relatiegeschenken met afwijkende verpakkingen, gelden andere, door Verkoper nader vast te stellen bezorgkosten.

Artikel 5 - Herroepingsrecht
5.1 Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Koper.
5.2 Tijdens deze termijn zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product behouden wenst te worden. Indien Koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Verkoper geretourneerd worden, conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zo zal de beoordeling door de Koper op maximaal 1 (zegge: één) fles van een bepaalde soort bestelde wijn geschieden.
5.3 Aangebroken wijnflessen worden door Verkoper niet retour genomen.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
6.1 Indien de Koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van Koper. Er zal dienaangaande geen verrekening plaatsvinden met het aankoopbedrag, welke reeds is voldaan door Koper.
6.2 Indien de Verkoper een bedrag betaald heeft, zal de Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen.

Artikel 7 - Betaling
7.1 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de Koper verschuldigde bedragen in ieder geval te worden voldaan, zonder enige verrekening, binnen veertien dagen na bezorging van bestelde producten.
7.2 Betaling kan geschieden door middel van IDEAL of overboeking van het verschuldigde aankoopbedrag (inclusief bezorgkosten).
7.3 Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper te melden.
7.4 Bij overschrijding van de betaaltermijn, genoemd in lid 1 van dit artikel, is Koper vanaf de dag dat betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden in verzuim. Verkoper heeft vanaf die dag het recht om een vertragingsrente in rekening te brengen van 1 % per maand.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling van Koper op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 9 - Derden
9.1 Verkoper is gerechtigd om in het kader van haar werkzaamheden derden in te schakelen. Zo zal Verkoper in het kader van de bezorging van bestelde producten gebruik maken van een ervaren en specialistische vervoerder.
9.2 Verkoper zal bij het selecteren van in te schakelen derden de uiterste zorgvuldigheid betrachten. Verkoper is echter niet aansprakelijk voor schade van de door derden uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 10 - Privacy, persoonsgegevens
10.1 Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens over Koper, heeft Verkoper een Privacy Verklaring opgesteld. Het Privacy Verklaring wordt geacht een onverbrekelijk geheel te vormen met deze Voorwaarden. Voorop staat dat Verkoper zich tot het uiterste zal inspannen om de Privacy van Koper te respecteren en waarborgen.

Artikel 11 - Klachten
11.1 Klachten met betrekking tot de werkzaamheden uitgevoerd door Verkoper, kunnen (schriftelijk) gericht worden aan e-mail adres [email protected] of per post verzonden worden aan het correspondentie adres van Verkoper.
11.2 Er wordt gestreefd naar een beantwoording binnen 14 (werk-)dagen na ontvangst van de klacht door Verkoper. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 (werk-)dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Koper een reactie op de klacht kan verwachten.

Artikel 12 - Wijzigingen
12.1 Verkoper is bevoegd om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en aan te passen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Indien individuele artikelen van deze Voorwaarden volledig of gedeeltelijk ongeldig zijn, dan blijven de overige artikelen van de Voorwaarden resp. de overige delen van de ongeldige clausule onverminderd van kracht.
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

(Versie 1 – juli 2019)